E3 Eiendom og jus senhøsten 2017 – 2018

Sted: 

Oslo.

Antall studiepoeng:

7,5.

Samarbeidspartnere:   

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), forelesere og foredragsholdere fra bransje, advokatfirma og akademia.

Innholdsbeskrivelse (læringsmål):

Studentene skal etter å ha fullført studiemodulen forstå hvordan ulik lovgivning slår inn i ulike faser i en eiendoms livssyklus. Studenten skal videre ha kunnskap om plan- og bygningsloven samt de vesentligste andre lover som eiendomsaktører må forholde seg til, enten en arbeider med eiendomsutvikling, planlegger byggproduksjon, har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, eller har ansvar for kjøp eller salg.

Studiemodulen vil gi både kunnskap om ulike former for offentlig styring som eieren møter i eiendommers verdikjede, og kunnskap om vesentlige privatrettslige regler for en eier. Studiemodulen gir med andre ord kunnskap om forhold som spiller inn i samhandlingen med andre aktører, både offentlige og private.

Eieren møter offentlig styring gjennom planmyndigheten og ulike plannivåer, planprosess og ved gjennomføring. Modulen vil gi en grundig gjennomgang av plan- og bygningsloven med fokus på planprosesser og de ulike aktørenes roller i denne (med fokus på område- og detaljplan), herunder oppbygging av kommunen og fylkeskommunen administrativt og politisk, kompetanse og myndighet m.m. Temaer som hensynssoner, tolkning og dispensasjon fra plan, ROS-analyse, konsekvensutredning og innsigelser blir gjennomgått. Videre vil modulen ta for seg relevante temaer ved plangjennomføring, slik som rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler – inngåelse og konsekvenser, vegloven, konsesjon, urbant jordskifte og ekspropriasjon, matrikulering, anleggseiendom, tinglysning, rettsvern og dokumentavgift.

Det vil også gis en innføring i hvilke tiltak knyttet til eksisterende eiendom som er søknadspliktige. Modulen tar videre opp vesentlige rettsregler i forhold mellom private, slik som servitutter og løsningsretter, odelsrett ved eiendomstranformasjon, forurensing, avvikling av husleieforhold og eiermodeller til bolig. Modulen vil også gi en kort innføring i rettskildelære.

Godkjenninger fra Finanstilsynet:

For eiendomsmeglere: Finanstilsynet har godkjent kurset med inntil 14 timer som etterutdanning for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling § 4-10 tredje ledd.

For advokater: Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Meld deg på E3 Eiendom og jus senhøsten 2017 – 2018 »
Priser og praktiske opplysninger

Pris
Pris for denne modulen er kr. 19.500,- + eksamensavgift på kr 2.000,-.
Mva tilkommer ikke, da undervisning er fritatt.

Undervisningsdager
27.11.2017
28.11.2017
29.11.2017
15.01.2018
16.01.2018
17.01.2018

Praktiske opplysninger
  • Det må påregnes noe kostnader til anskaffelse av litteratur, som ikke er inkludert i studieavgiften. Litteraturen kan være utenlandsk.
  • Undervisningen vil foregå på norsk.
  • Eksamensoppgaver kan leveres på norsk, svensk eller engelsk.
  • Modulen gir karakterutskrift med 7,5 studiepoeng samt sertifikat.