Eiendom og eierskap

Etter to års arbeid – med et stjerneteam av faglige bidragsytere – er endelig fagboken om Eiendom og eierskap publisert i januar 2018, med Universitetsforlaget som utgiver. Boken belyser ulike sider ved fast eiendoms betydning i verdiskaping og samfunnsbygging, og er et vesentlig bidrag til forståelsen av fast eiendom som byggestein i samfunnsutviklingen.

Bokens fulle tittel er Eiendom og eierskap: Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Redaktører for boken er professor August E. Røsnes og Øystein Ringen Kristoffersen. Kapitlene er fagfellevurdert. Les gjerne forordet av Christian Ringnes.

Innhold:

Del I «Eiendom som idé og samfunnsfenomen»

 • Eiendomsrett – idéhistoriske betraktninger (Mathilde Fasting)
  Føydalsamfunnets vekst og fall. Det filosofiske vendepunktet. Det borgerlige, liberale samfunnet. Kritikk av eiendomsretten og alternative samfunnsmodeller.
 • Om eierskap og eiendomsløshet i norsk boligsak etter 1814 (Erling Annaniassen)
  En boligreformator om Grunnloven. Liberale forbilder. Likhet og frie sammenslutninger. Bondeeiendom som ideal – jordeiendom som produksjonsfaktor. Arbeiderforeninger, boligfilantropi og boligpolitikk. Arealknapphet som utviklingsdriver. Boligtype definerer eierskap? Konjunkturer, leiegårder og politisering. Kommunal bygging – veien mot 1930-tallet. Beskyttelse av leieforhold. Nye eieformer. En organisasjonsform for rasjonell boligbygging. Boligkoperasjonens og andelseiets fremvekst. Grunnlaget. Profesjonell utleienæring uønsket. Høydepunkt og vendepunkt. Kampen om prisreguleringen. Selveierlinjen styrkes – fra leie til eie. Initiativ fra eiendomsaktører. Myndighetenes tilpasning.
 • Historisk blikk på eiendomsmarkedet: prisdrivere for boliger (Ola Grytten)
  Problemstilling. Historiske data. Nominell prisutvikling. Reelle priser. Trender. Boligprisdrivere. Boligprisoppgang på 1800-tallet. Sammenhenger i markedet. Boligmarkedet tar bølgen 1900-1945. Motsykliske boligpriser. Etterkrigstidens reguleringsregime 1945-1980. Avregulering på 1980-tallet. Mot nye høyder fra 1993.

Del II «Eiendom i verdiskaping»

 • Organisering av eierskapet til næringseiendom og infrastruktur (Anne Sofie Bjørkholt)
  Organisering av eierskap i «single purpose» selskaper. Opprettelse av SPVer – fisjon av eiendomsselskaper. Mva-hensyn bestemmer det optimale fisjonstidspunktet. Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Organisering av områdeintern infrastruktur og fellesfunksjoner på eiendommen. MVA-fradrag når infrastruktur overtas av det offentlige – anleggsbidragsmodellen og justeringsmodeller.
 • Fast eiendom som investeringsalternativ (Jon Olav Mjølhus)
  Eiendom  som aktivaklasse. Hovedkategorier. Karakteristika. Aktiva typer. Inndeling av eiendomsmarkedet. Markedsstørrelse. Historisk avkastning. Totalbetraktning. Ubelånt, direkteeid. Belånt, direkteeid. Børsnoterte eiendomsaksjer. Verdi av eiendom. Drivere og verdikategorier. Tre hovedgrupper verdivurdering. Ikke-børsnotert eiendom. Stabil eiendom. Eiendom i en investeringsportefølje. Blandingsalternativer. Ikke-børsnotert. Portefølje-teori. Porteføljekonstruksjon. Ulike investeringstilnærminger. Sykluser i eiendom. Risiko i eiendomsinvesteringer. Eiendom og belåning.
 • Eiendomsbobler før og nå? (Ola Grytten)
  Problemstilling. Definisjon av aktivabobler. Ulike bobler. Teoretisk fundament. Boligbobler og boligprismodeller. Modeller og boligbobler. Fire historiske boligbobler og krakk. Årsaker. Var det boligbobler?. Ny boble? Euforisk boble? Ikke-euforisk boble.
 • Husholdningenes formue i bolig- og fritidseiendom  (Rolf Barlindhaug)
  Fremstillingen. Særtrekk ved boligmarkedet. Prisdannelse på kort og lang sikt. Eie, leie og boligformue. Eierforhold og boligverdier. Hvem eier boligene som husholdene leier?. Boligkapitalens rolle i husholdningens formue. Unges boligkjøp og foreldrebidrag. Boligen som panteobjekt.

Del III «Eiendom i bygging av samfunn»

 • Eierskap som drivkraft og verktøy i byutvikling (August E. Røsnes)
  Fast eiendom som «byggestein» og omgivelsesformer. Fast eiendoms egenskaper i byutvikling. Immobilt eierskap – mobile eiendomsverdier. Bystrukturen med sitt eierskap setter rammer for byutvikling. Nabolaget som trussel og mulighet. Egenskaper for eiendomsutvikling. Eiendomsstruktur. Eierstruktur. Rettighetsstruktur  – former for rådighet. Regulering former ny eiendom. Insitament eller begrensende tvang? Romlig ordning av eiendom og eierskap. Typologier for arealutnyttelse konstituerer rådighet
 • Med eierskapet i førersetet: Tjuvholmen som byutviklingscase (Erling Dokk Holm)
  Byplanteoretisk bakteppe. Prosjektets lokalitet og idéutvikling. Fjordbyplanen og dens konsekvenser. Prosjektkonkurransen som agendasetter og inkluderingsmekanisme. Eier, profesjonsaktører og politikere finner sammen. Oppgjøret etter prospektene. New Public Management i byutvikling. Overskridelse av beslutningsarenaer. Planlegging med eierskap som styringsidé. Gjensidig avhengighet sikrer planvedtak og gjennomføring.
 • Transformere for å bevare – eierskap som driver i omstilling (Erling Dokk Holm)
  Byutvikling, vern og eieratferd. Funksjonsendringer, omstilling og vekst. Omorganisering av eierskap. Posisjonering av eierskap fra flere eiendommer til en. Aktør versus struktur. Hvem og hva påvirker?. Hvilke strategiske grep virker?. Enkeltaktørens betydning. Myndighetenes rolle. Opinion, marked og regulering
 • Bærekraftige miljøkrav for eiendoms- og byggesektoren (World Economic Forum)
  Sektorens miljøvirkninger. Status. «Grønne» bygg. Sektoren har potensial for forbedringer. Eksisterende praksis. Bærekraftige løsninger. Mulige konsekvenser på forretningsområdet. Mot økt bærekraft i eiendoms- og byggesektoren. Sammenfatning. Bærekraftprinsipper

Med forbehold om mindre endringer. Heftet.
Kr 429,- pluss porto og ekspedisjonsgebyr á kr 79,- for én bok, kr 129,- for to bøker og kr 179,- for tre eller flere bøker.

Kompetansetilbud

Kontakt oss

Cecilie Thaulow

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Even Stenvaag Leira

Programdirektør
Telefon: 90887758
even@eiendomsfag.no

Iselin Kvamme Pedersen

Administrasjonskoordinator
post@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.no

Roar Smelhus

Programleder